Značení lepících hmot

Dnes už na zedničinu a obklady zdaleka nestačí jen zednická lžíce, provázek a zlomený metr. Dnes je zapotřebí mnohem více nářadí, je spousta různých materiálů různých výrobců a pro běžné spotřebitele je téměř nemožné se v nabízeném sortimentu vyznat. Setkáváme se i s tím, že je to problém i pro leckteré „řemeslníky“. Pro kvalitní práci a perfektní výsledek je neméně podstatnou součástí celé realizace příprava a výběr správného materiálu.

Druhy lepících malt a lepidel

V současnosti problematiku lepidel řeší česká technická norma ČSN EN 12004+A1/2012 Lepidla pro obkladové prvky – Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování.

Vlastnosti lepidel přímo ovlivňuje druh použitého plniva. Podle chemické povahy pojiv se dělí do třech skupin:

 • C – cementové lepidlo – směs hydraulických pojiv, kameniva a organických přísad, která se bezprostředně před použitím mísí s vodou nebo kapalnou složkou,
 • D – disperzní lepidlo – směs organických pojiv ve formě vodné polymerní disperze, organických přísad a minerálních plniv připravená k použití,
 • R – lepidlo na bázi reakčních pryskyřic – jedno nebo vícesložková směs syntetické pryskyřice, minerálních plniv a organických přísad, která se vytvrzuje chemickou reakcí.

Každý druh se může vyskytovat v různé třídě, pro označení používáme tyto zkratky:

 • 1 – standardní lepidlo,
 • 2 – zlepšené lepidlo (splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti),
 • F – rychle tvrdnoucí lepidlo,
 • T – lepidlo se sníženým skluzem,
 • E – lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí,

Příklady označení cementových lepidel:

 • C1 – standardní cementové lepidlo (např. pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb pro běžné použití na stabilní minerální podklad v interiéru),
 • C1T – standardní cementové lepidlo se sníženým skluzem (např. např. pro lepení slinuté – nenasákavé dlažby na stabilní podklady v interiéru),
 • C2TE – zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí (např. pro lepení slinuté – nenasákavé dlažby v interiéru i exteriéru, na balkónech a terasách, podlahovém vytápění apod.).

Poznámka: Toto jsou pouze základní příklady označení, kombinací může být mnoho. Označování je možné pouze kombinací uvedených symbolů viz ČSN EN 12004/2012 Tabulka 6 – Klasifikace, označení a popis lepidel pro obkladové prvky.

Jako další se používá označení příčné deformace. Cementová lepidla se podle naměřené hodnoty příčné deformace zařazují do dvou tříd:

 • S1 – deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 2,5 mm a < 5 mm,
 • S2 – vysoce deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 5 mm.

Více o metodě měření a stanovení příčné deformace viz ČSN EN 12002 – Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení příčné deformace cementových lepidel a spárovacích malt.  Tato norma platí pro všechna cementová lepidla a spárovací malty pro lepení keramických obkladových prvků na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.

Pozor! Nově se úpravou normy ČSN EN 12004+A1 OPRAVA 2 z ledna 2015 upravuje ČSN EN 12004+A1 tak, že v článku 3:5:2: se k termínu „deformovatelnost“ jako synonymum doplňuje „flexibilita“. Účinnost doplnění je pro všechny výrobky uváděné na trh od 1.4. 2015. V praxi to znamená, že na trhu může být označeno lepidlo jako „flexibilní“, pouze v případě, že splňuje podmínky příčné deformace, přičemž tato vlastnost musí být zřetelně uvedena na obalu lepidla. Termín flexibilní lepidlo se týká pouze cementových lepidel a může být pouze ve třídě C2 Např. C2T S1 nebo C2TE S2 apod. Tato úprava je dočasná, protože norma ČSN EN 12004 bude s největší pravděpodobností aktualizována v r. 2016 podle nové normy EN 12004.

Lepidel se týká pokyn č. 27 Evropské produktové normy pro malty a lepidla vydaný v Příručce pro obkládání keramikou, sklem a kamenem.

Značení na obalech

Výrobky splňující požadavky normy ČSN EN 12004/2012 musí být zřetelně označeny uvedením následujících údajů:

 • název výrobku;
 • označení výrobce a místo výroby;
 • datum nebo výrobní kód, skladovatelnost a podmínky skladování;
 • označení této EN a datum vydání;
 • druh lepidla podle kapitoly 6 s označením symboly uvedenými v normě;
 • návod k použití:
 • směšovací poměr (pokud se mísí);
 • doba zrání (pokud k němu dochází);
 • doba zpracovatelnosti;
 • způsob nanášení;
 • doba zavadnutí;
 • prodleva před spárováním a před zahájením zatěžování (kde je to vhodné)
 • oblast použití (instalace v interiéru nebo exteriéru, na stěně nebo podlaze, atd.).

Poznámka: Veškeré další informace o vlastnostech a použití výrobku jsou uvedeny v materiálovém (technickém) listu výrobku.

Označení štítkem CE

Lepidla na obklady patří do skupiny stanovených výrobků, které mají být uváděny na trh s označením výrobku symbolem shody CE (dle nařízení vlády č. 189/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), s označením typu a třídy lepidla a dalšími údaji předepsanými v ČSN EN 12004/2012, které jsou povinné při uvádění označení CE na výrobek.

Symbol shody CE poskytuje základní informaci o tom, že výrobek je ve shodě s evropskými a tudíž i tuzemskými normami a v praxi to znamená, že výrobek je sledován akreditovanou laboratoří, čímž je zaručena jeho vysoká a stálá jakost. Označení CE pro malty a lepidla používané ve stavebnictví musí být doplněno dalšími informacemi:

 • symbol označení CE (uvedený ve směrnici 93/68/EHS),
 • název nebo identifikační značka a registrovaná adresa výrobce,
 • poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno,
 • číslo evropské normy a rok jejího vydání,
 • popis výrobku a určené požití,

Ne všechna lepidla mají odpovídající značení a z tohoto důvodu je velmi potřebné si přejímce ověřit, zda daný typ je vhodný pro danou aplikaci. Předejde se tím řadě následných problémů. Zejména pozor na lepidla, kde přesné označení na obalu nenajdete. Měřítkem kvality může být i cena, ale bez náležitého označení by stále šlo jen o domněnky.

Technický list

Výrobce dále uvádí důležité informace o výrobku v technickém (materiálovém) listu. Tento dokument, obsahuje základní informace o oblastech použití výrobku, požadavcích na přípravu podkladu, údaje o zpracování, technické údaje, údaje o podmínkách skladování, balení, spotřeby a další upozornění výrobce.

Bezpečnostní list

Neméně důležitým informačním materiálem jsou tzv. bezpečnostní listy pro práci s materiály, které obsahují podle zákona ČR č. 356/2003 Sb. a vyhlášky MPO ČR č. 231/2004 Sb. tyto informace „Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce“ v následující struktuře:

 • Identifikace látky nebo přípravku (chemický název látky/obchodní název přípravku) dále použití látky nebo přípravku, identifikace výrobce nebo dovozce, telefonní číslo pro mimořádné situace např. Klinika nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze -Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, ČR, tel. 224 919 293, 224 915 402.
 • Informace o složení přípravku (obecný popis látky nebo přípravku, výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky, výstražný symbol nebezpečnosti.
 • Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku (celková klasifikace látky nebo přípravku, nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí.
 • Pokyny pro první pomoc (všeobecné pokyny, při nadýchání, při styku s kůží, při zasažení očí, při požití a další údaje první pomoci a doporučení vyhledat lékařskou pomoc.
 • Opatření pro hasební zásah (vhodná hasiva, nevhodná hasiva, zvláštní nebezpečí, zvláštní ochranné pomůcky pro hasiče a další údaje.
 • Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku (bezpečnostní opatření pro ochranu osob, bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí, doporučené metody čištění a zneškodňování a další údaje.
 • Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku
 • Pokyny pro zacházení s výrobkem podle technického listu výrobku.
 • Pokyny pro skladování.

 

Přejímka lepidel

Nedílnou součástí realizace zakázky vedle správného výběru lepidel je také jejich převzetí:

 • Prvním základním předpokladem je kontrola označení vybraného zboží podle názvu výrobce a výrobku.
 • Druhým krokem je kontrola obalu, zda není poškozený nebo již otevřený.
 • Třetím krokem je kontrola základních údajů výrobce. Každé balení by mělo obsahovat informaci o době a podmínkách skladovatelnosti a datum výroby. Tyto faktory hrají velmi důležitou roli při přejímce zboží. Výhodou je také znalost základních podmínek skladování jednotlivých produktů.

Cementová lepidla

U cementových lepidel se pohybuje doba skladovatelnosti v rozmezí od 6 do 12 měsíců od data výroby, v závislosti na kvalitě a druhu použitého pojiva, tedy cementu. Kratší dobu skladovatelnosti mohou mít některá speciální lepidla, například rychle tvrdnoucí. Tato doba bývá uvedena v informaci o možnosti skladování na obalu výrobku. Pokud je informace na obalu neúplná, řiďte se pokyny uvedenými v technických listech výrobků nebo se informujte u výrobce. Podmínkou pro správné skladování je umístění lepidel na paletách, v suchém prostředí a v originálních a nepoškozených obalech. Je-li obal otevřený nebo poškozený, nelze zaručit výsledné vlastnosti lepidel, ať už se jedná o přídržnost, deformační odolnost, či pevnost. Objeví-li se v lepidle po rozdělání nebo při míchání hrudky, doporučuje se lepidlo dále nezpracovávat.

Disperzní lepidla a lepidla z tvrditelných pryskyřic

V případě těchto lepidel platí podobné podmínky jako u cementových lepicích malt. Doba skladovatelnosti se pohybuje většinou okolo 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Pro skladování platí umístění lepidel na paletách nebo v regálech v suchém prostředí a v originálních a nepoškozených obalech. Také zde platí údaje uvedené výrobcem a případně technický list výrobku. Jedná se o jedno nebo dvousložkové produkty, kdy obě složky bývají součástí jednoho balení. Tekutý nebo pastovitý charakter jedné nebo obou složek umožňuje snadné míchání, ale zároveň je v porovnání s cementovou směsí náchylnější na poškození změnou teploty. Největší důraz je proto kladen na ochranu před mrazem, což v zimních měsících platí také pro dopravu na stavbu. Není vhodné ani skladování a doprava při vysokých teplotách nebo vystavování přímému slunečnímu záření. Vzhledem k výrazně lepším vlastnostem a zvýšeným odolnostem se zároveň jedná o výrobky z vyšší cenové kategorie a jakékoliv experimenty se nevyplácí. Proto buďte všímaví a při zjištění závažných nedostatků nebo porušení podmínek pro skladování, zboží nepřebírejte. Po otevření nádoby je nutno zkontrolovat stav jednotlivých složek, které by měly mít jednotnou barvu a neobsahovat ani nevytvářet hrudky. V případě jakýchkoli odchylek se doporučuje kontaktovat výrobce a zjištěný nedostatek konzultovat.

zdroj: https://www.cech-obkladacu.cz/